กกต.อบจ.ชลบุรี แถลงถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ชลบุรี แบบ New Normal

กกต.อบจ.ชลบุรี แถลงถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ชลบุรี แบบ New Normal 20 ธ.ค. 63 นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

         วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 Mr.Nicolas Waar นำคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ และห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธาน กกต.อบจ.ชลบุรี พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ให้ต้อนรับ 

  

 

         นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธาน กกต.อบจ.ชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการการเลืองตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี แถลงถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ.ชลบุรี  ซึ่งในขณะนี้ศูนย์การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อพร้อมให้ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้งได้อย่างครบถ้วนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

                ทั้งนี้ การเลือกตั้งดังกล่าว จะประกอบไปด้วย การออกเสียงลงคะแนนเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เบอร์ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เบอร์ (ตามเขตพื้นที่ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ซึ่งในส่วนของจังหวัดชลบุรี มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 1,558,301 คน จาก 11 อำเภอ และมีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จำนวน 1,155,686 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค.63) มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 1 คน และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 42 คน โดยมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 2,054 หน่วย และเนื่องจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงจำเป็นต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัย โดยจะมี อสม.ปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองผู้มาใช้สิทธิ ณ บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย พร้อมมีมาตรการให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งการเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้บริการประชาชนผู้มาใช้สิทธิอีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,334