ข่าวประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 -15 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร 038 - 279448  www.chonburipr.net

ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม  2563

***************************************************************

ชลบุรี ขอเชิญประชาชน ร่วมกิจกรรม สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564

          นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจัดหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดการจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 ณ วัดใหญ่อินทราราม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเป็นการสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัวและตนเองให้มีความสุขตลอดปีใหม่ สร้างแรงงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่นี้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้สวดมนต์ข้ามปีได้ทุกที่ ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีหม่ เพื่อสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (VOVID - 19)

         สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของจังหวัดชลบุรีได้จัดพิธีตามวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่อำเภอเมืองชลบุรี ที่วัดเขาบางทราย วัดใหญ่อินทาราม อำเภอพนัสนิคม วัดนามะตูม อำเภอศรีราชา วัดศรีมหาราชา (วัดใน) อำเภอบางละมุง วัดญาณสังสรารามวรมหาวิหาร ชัยมงคล อำเภอพานทอง วัดโป่งตามุข อำเภอสัตหีบ วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี้) อำเภอหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่ศิริธรรม อำเภอบ่อทอง วัดบ่อทองราษฎร์อำรุง อำเภอเกาะจันทร์ วัดเกาะโพธาราวาส และอำเภอเกาะสีชัง หน้าศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง  หรือตามวัดต่างๆ ใกล้บ้าน

         ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม ตามวัดต่างๆใกล้บ้านท่าน และในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นศิริมงคล ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ

ปริญญา/ข่าว

**************************************

จังหวัดชลบุรี โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

          นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและกำหนดออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี เป็นประจำทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกล ได้รับบริการจากหน่วยราชการ สำหรับในเดือนธันวาคม 2563 นี้ ได้กำหนดออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

        สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการนำส่วนราชการต่างๆ ออกให้บริการประชาชน เพื่อความสะดวก คล่องตัว รวดเร็วในการให้บริการ เช่น งานทะเบียน ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวเนื่องให้บริการตั้งแต่เรื่องเกิดรวมไปถึงเรื่องบ้าน ที่ดิน ไฟฟ้า ประปา จดทะเบียนรถ ห้างร้าน นิติบุคคลชำระภาษี กลุ่มแรงงาน ความต้องการแรงงาน และแนะแนวอาชีพ การให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง งานสวัสดิการ แจกเบี้ยยังชีพ มอบถุงยังชีพ มอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ทุนการศึกษาโดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ และรถจักรยาน ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ พลังงาน ให้คำปรึกษากฎหมาย แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความเดือนร้อน จำหน่ายสินค้า OTOP ธงฟ้าราคาประหยัด ทุกส่วนราชการในจังหวัด ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน ผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ โดยยึดถือความต้องการของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ และออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมกับมอบบ้านตามโครงการโครงการกาชาดร่วมใจสนับสนุนซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้

ปริญญา/ข่าว

***************************

ชลบุรี เตรียมพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่2564

        นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ขึ้น โดยมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่ห้องพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และมีอำเภอทุกอำเภอเป็นศูนย์ปฏิบัติการย่อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมทั้งได้ตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน 27 จุด และศูนย์ปฏิบัติการทางน้ำ จำนวน 4 จุด

       จังหวัดชลบุรี ได้เตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ ว่า        “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีโอกาสเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ เพราะเป็นเส้นทางสัญจรผ่านไปยังจังหวัด ภาคตะวันออก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ทำให้ช่วงเทศกาลปีใหม่ได้มีประชาชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานหรือนักท่องเที่ยว มีการใช้รถใช้ถนนกันเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการความปลอดภัยทางถนน ให้เข้มข้นกว่าจังหวัดอื่นๆ

       นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรี ยังมีแนวทางการดำเนินงานควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน 5 มาตรการ ประกอบด้วย 1.มาตรการลดปัจจัยเสียงด้านคน 2.มาตรการลดปัจจัยเสียงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3.มาตรการลดปัจจัยเสียงด้านยานพาหนะ 4.มาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ และ5.มาตรการด้านการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

       ในการนี้ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพร่างกายของผู้ขับรถยนต์ และรถยนต์ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย มาตรการกู้ชีพกู้ภัย ให้มีการเตรียมทีมกู้ชีพกู้ภัยที่มากพอสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้โดยเร็วและเตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง มาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวก จัดให้มีการแนะนำเส้นทาง และตั้งจุดอำนวยความสะดวก จุดบริการอย่างทั่วถึง มาตรการด้านสังคมและชุมชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุมชนตั้งจุดตรวจ สกัดกั้นผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ให้ใช้ยานพาหนตามถนนสายสำคัญ และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งให้ส่วนราชการต่างๆ ช่วยกันรณรงค์ในทุกรูปแบบ และใคร่ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนได้ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก หรือสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้เกิดแก่ประชาชนด้วย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ต่อไป

ปริญญา/ข่าว

*************************************

คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี ออกประกาศกำหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

         นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า อ่าวบางละมุง มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาศัยแหร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ ที่สำคัญโดยเฉพาะปูม้า แต่มีชาวประมงได้ใช้เครื่องมือทำการประมงประเภทอวนปู ที่มีขนาดไม่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า ซึ่งหากปล่อยให้มีการทำการประมงจะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ ส่งผลให้ปูม้าที่ยังไม่ได้ขนาดถูกจับก่อนวัยเจริญพันธุ์ ดังนั้น เพื่อป้องกันและขจัดการทำการประมงที่เกินศักยภาพการผลิตและขีดความสามารถในการทำการประมงส่วนเกิน ตอลดจนควบคุมมิให้ทำการประมงมีผลปั่นทอนความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินและมีความจำเป็นเร่งด่วนสมควรกำหนดขนาดเครื่องมือทำการประมงประเภทอวนปู ในที่จับสัตว์น้ำอ่าวบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสอดคล้องกับแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงประเภทอวนปูที่มีขนาดช่องตาอวนเล็กกว่า 9 เซนติเมตร ในที่จัดสัตว์น้ำอ่าวบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต่อไป

ปริญญา/ข่าว

*************************************

พช ขอเชิญชวนท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

       นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล มีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน บนพื้นฐานเสน่ห์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที ่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งในท้ายที่สุดเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน และประชาชนมีความสุข (Strength Within and Happiness oriented approach)

       สำหรับจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอบางละมุงกับชุมชนเนินพลับหวาน บ้านชากแง้ว และชุมชนนาเกลือ อำเภอสัตหีบกับบ้านบางเสร่ และบ้านตลาดบางเสร่ อำเภอศรีราชากับบ้านเนินแสนสุข บ้านหินกอง บ้านตลาดล่าง และบ้านเอสอาร์ ร่วมท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย  จังหวัดชลบุรียินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ มาสัมผัสและเปิดประสบการณ์ไปกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวจังหวัดชลบุรีที่รวบรวมไว้กับทุกเสน่ห์แห่งการท่องเที่ยว สามารถติดตามไฮไลท์การท่องเที่ยวก่อนการเดินทางมาเยือนจริงได้ โดยการสแกน QR CODE แนะนำทริปท่องเที่ยวครบทั้ง 3 อำเภอ แห่งจังหวัดชลบุรี

  

 

 

ปริญญา/ข่าว

 

*********************************************

กาชาดชวนเริ่มต้นสิ่งดี บริจาคเลือดส่งท้ายปีก่อนท่องเที่ยว

         นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ 2564 ที่กำลังมาถึงนี้ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตก่อนเดินทางท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีแต่ความโชคดี เดินทางไปเที่ยวอย่างมีความสุขกับครอบครัว ซึ่งช่วงของเทศกาลแต่ละปีประชาชนส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับบ้านต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลต่างๆจำเป็นจะต้องสำรองโลหิตหากเกิดความต้องการเร่งด่วน ดังนั้น ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ต้องเตรียมพร้อมสำรองโลหิตคงคลังไว้ ก่อนหยุดปีใหม่ เพื่อเป็นการสำรองเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

         ประชาชนท่านใด สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 038 278905

ปริญญา/ข่าว

*************************************    

Visitors: 106,713