ราชมงคล จัดโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ

 

  

ราชมงคล จัดโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ

          วันที่ 7 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงให้ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนววัตกรรม และพันเอกตรีพจน์ โพธิสอน ฝ่ายเลขานุการผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 เป็นผู้ปาฐกถาในหัวข้อ  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ” ในการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้มีความเคารพรัก เทิดทูน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และปลูกสร้างจิตสำนึก ให้ทุกคนรักหวงแหน และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดไป โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะประเทศไทยของเราเป็นประเทศเดียวในโลก ที่ได้เรียกระบอบการปกครองประชาธิปไตยโดยต่อท้ายด้วยคำว่า "อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" ด้วยเหตุผลพื้นฐานมาจากรากฐานของสังคมไทย ที่เคารพเทิดทูน "สถาบันพระมหากษัตริย์" ซึ่งประชาชนชาวไทยได้รับการปลูกฝัง ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจุบัน พระมหากษัตริย์ได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับประชาชนชาวไทย ทั้งทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดแม้ในยามที่บ้านเมืองมีวิกฤต พระมหากษัตริย์ก็ทรงช่วยให้ชาติรอดพ้นจากวิกฤตทุกครั้ง เราชาวไทยจะต้องร่วมใจกันปกป้องดูแลสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย เพื่อให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

  

         และในช่วงบ่าย นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการชั้นสูงด้านการบริหาร การจัดการการบินและบริการ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการขั้นสูงด้านการบริหารการจัดการการบิน RMUTTO Airline ชมห้องปฏิบัติการบินจริงบนเครื่องบิน MD-80 และรับชมการสาธิตอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบิน(Inflight Safety Demonstration) โดยนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มทร.ตะวันออก และพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติการบริหารงาน ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ เครื่องบิน MD-80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 139,833