ชลบุรี จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย

ชลบุรี จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย

       วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้มด้วยนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อัยการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  

         ตามที่ได้มีการประชุมใหญ่ของสมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2546 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกฯ ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศและระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

        สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดชลบุรี) เป็นการประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของทุกหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดชลบุรี ทีมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและต้องการให้คนไทยไม่โกง โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception index:CPI) และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความสุขให้ประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป 

  

      ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบโล่เกียรติยศ ITA AWARDS 2020 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับดีเยี่ยม AA ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก และเทศบาตำบลท่าบุญมี

      สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี หวังว่าการจัดกิจกรรมการรณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จะทำให้คนไทยและนานาชาติได้รับรู้ผลการต่อสู่กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทย และการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของทุกภาคส่วนต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,324