มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ฯ จัดโครงการแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ร.10

มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดโครงการแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ร.10  ส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยการแพทย์ทางเลือก

        ศ. ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธ ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการแพทย์ อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย ดร.ภูมิรวิชญ์ ภูริหิรัณยกุล ประธานอำนวยการแพทย์อาสาและนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ร่วมงานแถลงข่าว ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องจามจุรี สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

        ดร.ภูมิรวิชญ์ ชัยภูริหิรัณยกุล ประธานอำนวยการแพทย์อาสา กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการแพทย์อาสา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์แพทย์อาสา ดูแลคนป่วยคนชราทั้งในระดับภาค จังหวัด อำเภอตำบลและหมู่บ้าน รวมทั้งการจัดตั้งคลินิกขนาดเล็กสู่ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพกลุ่มงานแพทย์พยาบาล อสม. และการบริบาล โดยเริ่มต้นจากการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งมีเป็นจำนวนมากถึง 10,000,000 คน   

         สำหรับการสร้างศูนย์เรียนรู้ทั้งในระดับภาค อำเภอและจังหวัด ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกและเพทย์แผนไทย โดยไม่ใช้ยาเคมีส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แพทย์อาสาฯ โดยมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งศูนย์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเข้าถึงประชาชนทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ และร่วมมือกันทำคุณประโยชน์ เพื่อสังคมส่วนรวม ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี แสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันทำความดี เพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 094 565 3993 และ082 990 5452

        ด้านศ. ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร กล่าวว่า สำหรับมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ก่อตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาเยาวชนการสงเคราะห์แก่ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาเยาวชนและดำเนินการ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยที่ผ่านมาจะเน้นกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนเป็นหลัก ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเหล่าพสกนิกร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพไว้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศต่อไป

        ด้านนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ตนพร้อมให้การสนับสนุนสถานที่และโครงการต่างๆ ในการรักษาแบบแพทย์แผนไทย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานการรักษาแบบแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกับประชานคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสืบไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,332