เทคนิคสัตหีบ จัดงานเปิดบ้านทางวิชาการ Thai-Austrian Tech 2020

  

เทคนิคสัตหีบ จัดงานเปิดบ้านทางวิชาการThai-Austrian Tech 2020

       วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านทางวิชาการ Thai-Austrian Tech 2020” ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษาให้การตอนรับ

  

        วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นกำลังสำคัญในการผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดชลบุรีได้บูรณาการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ วันนี้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้จัดกิจกรรม“เปิดบ้านวิชาการ Thai-Austrian Tech 2020” ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดการด้านอาชีวศึกษา รวมทั้งจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้าเยี่ยมชม และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

       นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงาน “เปิดบ้านวิชาการ THAI-AUSTRAIN TECH 2020” ในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคีรูปแบบ SATTAHIP MODEL ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง นอกจากนี้การจัดงานยังแสดงถึงโครงการทางวิชาการ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพรวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ ควรส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง และตลอดระยะเวลาทีผ่านมาวิทยาลัยได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและชุมชนขึ้นมารับใช้สังคมและประเทศชาติ จนปรากฏชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนชุมชนและสังคม อีกด้วย

       สำหรับการจัดงาน Thai-Austrian Tech 2020 ในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบที่เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคีรูปแบบสัตหีบ Model ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งนอกจากนี้การจัดงานยังแสดงถึงโครงการทางวิชาการที่ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,334