ชลบุรี จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

  

ชลบุรี จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

      วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ บริเวณหน้าศูนย์บริหารนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองแสนสุข (ถนนเลียบชายหาด) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  

        ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันเกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศไทย สร้างความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ รัฐบาลกำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว

      นายศุภชัย แสนยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 และกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งภายใน และต่างประเทศ ถึงความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

  

       สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงสรรพกำลัง เครื่องมือ เครื่องจักรกล ด้านสาธารณภัย การให้ความรู้ด้านสาธารณภัยกับเด็กนักเรียนและนักศึกษา การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูงโดยการใช้ ปล่องช่วยชีวิต เบาะลม เชือก การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ การสาธิตการเผชิญเหตุสารเคมีวัตถุอันตราย การอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ การมอบนโยบาย และปล่อยแถวรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครองค์การสาธารณกุศล และภาคเอกชน จำนวน 250 คน

      นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออก มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นที่นิยมของชาวไทย และชาวต่างประเทศ และยังเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ รวมทั้งรัฐบาลกำหนดให้จังหวัดชลบุรี เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการเผชิญเหตุ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย ที่อาจเกิดขึ้น การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยแต่ละครั้งมีการสูญเสียชีวิติทรัพย์สินของประชาชน และของรัฐเป็นจำนวนมาก

      สำหรับการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติในวันนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นถึงความพร้อมของจังหวัดชลบุรี ในการดูแลความปอลดภัย ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทาง เพื่อกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย มากขึ้นการกำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย รวมถึงอุบัติเหตุทางถนน จะได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อความปลอดภัยและร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,324