สพจ.ชลบุรี จัดการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

สพจ. ชลบุรี จัดการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน  

        วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมบรรยายและ ณ ห้องประชุมอาคารยรรยาย 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

  

         กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมี ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

  

        สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการดำเนินตาม โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาจิตใจของข้าราชการและลูกจ้างให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก พร้อมกันนี้ได้ประกาศเจนตนารมณ์และการถวายสัตย์ปฏิญาตนเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ        

Visitors: 123,332