อำเภอหนองใหญ่ จัดตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19

  

อำเภอหนองใหญ่ จัดตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19

         ตาที่จังหวัดชลบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้พิจรณาประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี ดังนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ได้แก่ อำเภอบางละมุง และอำเภอศรีราชา พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอสัตหีบ พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ได้แก่ อำเภอบ้านบึง และพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ได้แก่ อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอเกาะจันทร์ และอำเภอเกาะสีชัง

  

       ปัจจุบันได้ตรวจพบว่า มีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดชลบุรี เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

       สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ครอบคลุมทุกพื้นที่ แบบบูรณาการร่วมกันโดยแต่ละจุดคัดกรอง จำนวน 17 จุดใน 11 อำเภอ มีเจ้าหน้าที่จำนวน 15 นาย ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ขนส่ง เจ้าหน้าตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และกลุ่มสมาชิก อสม. เพื่อคัดกรองเบื้องต้น มีการตรวจวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียนเดินทาง รวมถึงการโหลดใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนทุกคน

      นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอหนองใหญ่ กล่าวว่า อำเภอหนองใหญ่ ได้จัดตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า ออก หรือข้ามพื้นที่ภายในจังหวัดชลบุรี รวมทั้งเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการของผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค และตรวจสอบมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

       นายอำเภอหนองใหญ่ กล่าวต่อไปอีกว่า ขอให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางผ่านด่านตรวจ ให้ความร่วมมือกับทางราชการ และการสัญจรไปมาไม่สะดวกต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 63,304