ข่าวประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 15 - 31 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร 038 - 279448  www.chonburipr.net

ระหว่างวันที่ 15 - 31 มกราคม 2564

**************************************************

ชลบุรี ประกาสแจ้งเตือน การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564

         นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 11 -14 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน มีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง การจุดประทัด ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูงกว่าปกติ และอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนยังเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนของชาวไทยเชื้อสายจีน มักจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก และทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

         กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งการเกิดอุบัติภัยจากการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 หากเกิดอัคคีภัย หรืออุบัติภัยให้แจ้งไปที่ สถานีตำรวจสายด่วน 191 หรือ สายด่วน 199 หรือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข 038 – 278031 – 2

ปริญญา/ข่าว

********************************

ชลบุรี เตือนประชาชนกินหมึกสายวงฟ้า เสียชีวิตภายใน 2 ชั่วโมง

        นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชนทางสื่อออนไลน์เฟชบุ๊กของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบหมึกสายที่คาดว่าเป็นหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus) ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่นๆ บริเวณตลาดนัดในเขตจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากหมึกสายวงฟ้าเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรง หากนำมาบริโภค หรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษเป็นอันตรายถึงชีวิต

        จากข้อมูลทงวิชาการ พบว่า พิษของหมึกดังกล่าวไม่สลายด้วยความร้อนและเป็นพิษต่อระบบประสาท เมื่อได้รับพิษอาจเสียชีวตได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยลักษณะเด่นของหมึกสายดังกล่าว คือ มีวงสีฟ้า หรือน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วตัว และบนหนวด ซึ่งแต่งต่างจากหมึกสายชนิดอื่นๆทั่วไป

       หากมีการพบเห็นสามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 1411333 หรือสายด่วน Green Call 1330

ปริญญา/ข่าว

**********************************

วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เชิญชวนหน่วยงาน องค์กรประชาชน จดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม

         นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ออกประกาศกำหนดการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกสภาวัฒนธรรมและผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมในแต่ระดับในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้รับทราบแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม และได้แจ้งกำหนดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแต่ละระดับ ดังนี้ (1)สภาวัฒนธรรมตำบล สภาวัฒนธรรมเทศบาล และสภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 (2)สภาวัฒนธรรมอำเภอ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 15 เมษายน 2564 (3.)สภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564 และ(4)สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งกลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ต้องมีสภาพเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดำเนินการประชุมปรึกษราหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ต่อไป

       ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเครืองข่ายวัฒนธรรมโดยส่งคำขอยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัมนธรรมได้ที่สำนักงานวัฒธนรรมจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายภัทระ มีวงศ์ อาสาสมัครวัฒนธรรม เป็นผู้ประสาน ติดต่อได้ 063 – 6495318

ปริญญา/ข่าว

*************************************

กระทรวงพลังงาน ส่งเสริมติดตั้งโซลาร์รูฟเสรีภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน

         นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้กำหนดประเด็นการปฏิรูปที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ คือ ประเด็นการปฏิรูปที่ 11 การส่งเสริมการติดตั้งโซล่าร์รูฟอย่างเสรี โดยหนึ่งในข้อเสนอคือ ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชิญชวนให้ติดตั้งโซลาร์รูฟ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก จึงได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ในลักษณะภาพเคลื่อนไหว (VDO clip) โดยมีรายละเอียดความเป็นมา ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แนวคิดและหลักการของประเด็นการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพื้นฐานในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าบนหลังคา นั้น

         ในการนี้ จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจของที่มาและสาระสำคัญหลักของแนวคิดการส่งเสริมโซลาร์รูฟเสรี ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน รวมถึงเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าซึ่งจะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการติดตั้งโซลาร์รูฟทั้งที่บ้านท่าบ้านพักอาศัย อาคาร โรงงาน หรือหน่วยงานต่างๆ

        หน่วยงาน องค์กร หรือประชาชนท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โทรศัพท์หมายเลข 02 - 2230021 – 9 ต่อ 1535 หรือ โทรสาร : 0 2221 7841

ปริญญา/ข่าว

********************************************

คปภ ให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

        นายภานุมาส ปัญญามงคล ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านการประกันภัย มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระบอกใหม่ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังได้ตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

       สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดชลบุรี (คปภ.) ได้เปิดช่องทางการติดต่อเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) ที่ประสงค์จะให้สิทธิประโยชน์ในการร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกับภัยโควิด หรือประกันสุขภาพอื่นๆ ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือเกิดความไม่สะดวกในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยโดยตรง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข 038 – 384819 – 20 หรือทาง E-mail : chonburi@oic.or.th หรือ สายด่วน คปภ.1186

ปริญญา/ข่าว

*********************************

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี ร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10

      นายจำเนียร ชาวจันทร์ ผู้อำนวยการสภาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 จำนวน 15 สาขา ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถด้านอาชีพ รวมไปถึงเสริมสร้างศักยภาพของคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และเพิ่มความมั่นคงทางรายได้ของคนพิการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคอย่างเป็นธรรมและสร้างการยอมรับความแตกต่างในสังคม

         สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เลขที่ 145 หมู่1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์หมายเลข 038 – 276445 ต่อ 109

ปริญญา/ข่าว

************************************

ททท.ชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตจังหวัดชลบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

       นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งอาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จากนักท่องเที่ยวตลอดนเป็นกรรเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

      สำหรับศุนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี อยู่ใกล้กับสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หากมีกรณีประสานงานในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 033 -641114 หรือติดต่อผ่านแฟนเพจ Facebook : www.facebook.com/TACChonburi

ปริญญา/ข่าว

******************************************

กระทรวงพาณิชย์ กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่10

        นายสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่9 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก

ข้าว ปี 2563/64 งวดที่10

      สำหรับการประกาศครั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่9 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 4 -10 มกราคม 2564 ดังนี้

           1.ข้างเปลือกหอมมะลิ เกญฑ์กลางตันละ 12,603.41 บาท ชดเชยตันละ 2,396.59 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครับวเรือละ 33,552.26 บาท

          2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 11,998.01 บาท ชดเชยตันละ 2,001.99 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ  32,031.84 บาท

         3.ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,498.58 บาท ชดเชยตันละ 501.42 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 15,042.60 บาท

         4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,885.84 บาท ชดเชยตันละ 114.16 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 2,854.00 บาท

        และ 5.ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 11,516.51 บาท ชดเชยตันละ 483.49 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,735.84 บาท

      ในการนี้ มีเกษตรกรที่ได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 14,102 ครัวเรือน

ปริญญา/ข่าว

*********************************

Visitors: 94,427