ชลบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

  

ชลบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

       วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ณ หน้าห้องเจริญธรรม ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  

      วันมาฆบูชา หรือเรียกว่า วันจาตุรงคะสันนิบาตในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ โดยเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักธรรมอันประเสริฐ แก่พระภิกษุสงฆ์มาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย จำนวน 1,250 รูป วันมาฆบูชาจึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใสและปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพุทธคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  

      นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศาสนา ได้มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณห้องเจริญธรรม ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลุบรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสิรมให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันน้อมนำหลักพระธรรมคำสอน ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสในวันมาฆบูชา มาสู่การปฏิบัติโดยละเว้นความชั่ว ไม่ทำบาปทั้งทางกาย วาจา และใจ การทำความดี การทำจิตใจให้บริสูทธิ์ การทำจิตให้เป็นสมาธิ ก็จะก่อให้เกิดความร่วมเย็นเป็นสุขภายในจิตใจแก่ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งทำให้ประเทศชาติเกิดความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

        สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเทพสุทธาจารย์ ทีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย ให้ความกรุณามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชารจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับเกียรติจากนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีเจริญพุทธมนต์ การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา การจัดนิทรรศการแสดงถึง ความสำคัญขอวันมาฆบูชา และนิทรรศการจัดแสดงโต๊ะหมู่บูชา อีกด้วย

        นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา การร่วมลด ละ เลิก อบายมุข และการสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรมจริยะรรม โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นแนวทาง เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา และในโอกาสต่อๆไป

        ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปอีกว่า ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมใจปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมศาสนา ด้วยการทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา กระทำความดี ละเว้นความชั่วโดยปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวิถี New Normal เพื่อความสุข ความเจริญ ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว และตระหนักถึงความสำคัญของพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธเพื่อธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในสังคมไทยสืบต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 41,152