ชลบุรี จัดพิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ

ชลบุรี จัดพิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ

       วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับข้าราชการและข้าราชการพลเรือน ณ บริเวณหน้าห้องเจริญธรรม ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

       นายกองเอก ชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิตต่อไป

       สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวบุศรา เจตน์จำนงจิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ซึ่งรับเครื่องหมาย”รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรต่อไป 

        นายกองเอก ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักาษดินแดนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามประกาศกองอาสารักษาดินแดนถือว่าผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งขีพ” เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรได้รับการยอย่อง และเชิดชูเกียรติ

       สำหรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” มีแบบและความหมายดังนี้ อักษร ภ.ป.ร. หมายถึง ประปรมาภิไธยย่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 อันเป็นมหามงคลยิ่ง สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดนและการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยว เข้มแข็งและกล้าหาญ ต่อสู่เพื่อรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” มาโดยตลอด ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง แพรสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จักต้องรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” ยิ่งกว่าชีวิตของตน

       และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ทุกท่าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรี เกียรติยศ และต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 87,226