วาระงานประจำเดือน

วาระงานเดือนตุลาคม 2564

1 ตุลาคม 2564

08.30 น. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี

10.00 น. การรับมอบยาสมุนไพรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโควิด-19 ตำรับวัดคีรีวงก์ ณ ห้องประชุมชลบุรี (ผช.)

13.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพน้ำอุปโภคจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด-อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหมอนนาง

1-2 ตุลาคม 2564

08.00 น. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการท่าเทียบเรือบางปะกง ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

6 ตุลาคม 2564

14.00 น. ประชุมกับคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช.)

7 ตุลาคม 2564

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวดงตาล ผ่านระบบออนไลน์

10 ตุลาคม 2564

10.00 น. กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานประกันสังคมมาตรา 40 ณ บริเวณชายหาดบางแสน (นายสุชาติ ชมกลิ่ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน)

11 ตุลาคม 2564

09.30 น. ประชุมกลุ่มย่อยโครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ.2561-2580)  ณ โรงแรมอมารี พัทยา เมืองพัทยา  Zoom (สุนิลชา)

13 ตุลาคม 2564

08.30 น. พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี

09.15 น. พิธีสวนพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต  ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง

14 ตุลาคม 2564

09.00 น. โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ณ ศาลาการเปรียญ วัดพันเสด็จใน ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

15 ตุลาคม 2564

09.00 น. ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแผนการสำรวจและรับฟังข้อคิดเห็นก่อนการสำรวจโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ผ่านระบบ Zoom

10.00 น. ตัดสินการประกวดตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุม สำนักงาน คปภ.จังหวัดชลบุรี (ผช.)

16.00 น. แถลงข่าวงาน EEC Business Forum-Reconnecting International Business Community with Thai Eastern Economic Corridor  ณ โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี (ปริญญา,ทัชชา)

18 ตุลาคม 2564

13.00 น. ประชุมบทบาทของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกับการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ  ผ่านระบบ Zoom (ผช)

20 ตุลาคม 2564

08.00 น. การแห่ริ้วขบวนเกวียนกัณฑ์  ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี

10.00 น. พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม

23 ตุลาคม 2564

08.30 น. กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

25 ตุลาคม 2564

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้เมืองพัทยา  ณ ห้องดาวดึงส์ ชั้น 7 เดอะ ไซมีส โฮเทล พัทยา

26 ตุลาคม 2564

09.00 น. ประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี ผ่านระบบ Zoom

28 ตุลาคม 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมชลบุรี

13.00 น. รับฟังความคิดเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ผ่านระบบออนไลน์

 

วาระเดือนกันยายน 2564

 

2 กันยายน 2564

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรี ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

3 กันยายน 2564

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด  ผ่านระบบออนไลน์ (หัวหน้า)

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค  ณ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ ชั้น 2 สนง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (หัวหน้า)

6 กันยายน 2564

08.30 น. ประชุมการจัดทำงบประมาณสิ้นปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

7 – 8 กันยายน 2564

09.30 น. ประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผ่านระบบทางไกล

8 กันยายน 2564

08.30 น. กรรมการสอบสัมภาษณ์  ณ พัฒนาชุมชนเขต 2

09.00 น. ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2566-2570) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผช.)

10 กันยายน 2564

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หัวหน้า)

13.00 น. สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงพิเศษหมายเลข7ถนนเชื่อต่อถึงทางแยกต่างระดับหนองข้างคอกฯ ผ่านระบบZoom (หัวหน้า)

13 – 14 กันยายน 2564

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยด้านการประชาสัมพันธ์ภายในกรมประชาสัมพันธ์ แบบออนไลน์

14 กันยายน 2564

09.00 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ  ณ ชายหาดบางเสร่ บริเวณสวนสาธารณะค่ายลูกเสือ อ.สัตหีบ (หัวหน้า)

14.00 น. ประชุมการติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบออนไลน์

15 กันยายน 2564

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปฏิบัติการข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางไกล ผ่านระบบ Zoom

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบออนไลน์ (ผช.)

16 กันยายน 2564

08.30 น. สัมมนาแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบ Zoom หัวหน้า

08.45 น. ประชุมเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ “THAI SME-GP@ชลบุรี” ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือ สาธารณูปโภค เกาะล้าน  ณ ห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

17 กันยายน 2564

09.00 น. นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงงานตามโครงการ Factory Sondbox จังหวัดชลบุรี  ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ จำกัด (แหลมฉบัง)

09.00 น. สัมมนา “กลยุทธ์การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ” ผ่านระบบออนไลน์ (หัวหน้า)

09.00 น. ประชุมคณะทำงานการจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2564-2570 ผ่านระบบ Zoom (ผช.)

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดชลบุรี (คพร.จังหวัดชลบุรี)  ณ ห้องประชุมชลบุรี (สุนิลชา)

16.30 น. ประชุมชี้แจงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการกำกับดูแลงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการควบคุมภายใน ระบบออนไลน์

21 กันยายน 2564

09.30 น. โครงการสัมมนาสัญจรส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชลบุรี (กพร.ปจ.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

22 – 23 กันยายน 2564

08.30 น. สัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ผ่านออนไลน์

23 กันยายน 2564

12.45 น. กิจกรรมวางแผนการเงินรับมือวิกฤตโควิด-19 ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ พ.ศ.2564/2565 ผ่านระบบ Zoom (หัวหน้า)

13.00 น. งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2564  ณ NBT จันทบุรี

27 กันยายน 2564

13.00 น. ฝึกอบรมระบบบริหารแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ กรมฯ ผ่านระบบ Zoom (ผช.)

29 กันยายน 2564

08.00 น. พิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ  ณ บริเวณหน้าห้องเจริญธรรม ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบ Zoom

10.30 น. กิจกรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม  ณ บริเวณหน้าห้องเจริญธรรม ชั้น 2

13.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

30 กันยายน 2564

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพน้ำอุปโภคจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด-อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะจันทร์

 

วาระงานเดือนสิงหาคม 2564

 

4 สิงหาคม 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ conference webex

11 สิงหาคม 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ conference webex

13 สิงหาคม 2564

09.30 น. พิธีเปิดงานนัดพบแรงงานออนไลน์ในพื้นที่ 3 จังหวัด ผ่านระบบ Conferene (บัณฑิต)

16 สิงหาคม 2564

08.00 น. การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณืจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบ Zoom meeting

17 สิงหาคม 2564

08.00 น. การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณืจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบ Zoom meeting (หัวหน้า)

19 สิงหาคม 2564

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเขื่อนคลองหลวงรัชชโลทร  ผ่าน VDO Conference (หัวหน้า)

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชลบุรี  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หัวหน้า)

20 สิงหาคม 2564

08.00 น. การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณืจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบ Zoom meeting

23 – 24 สิงหาคม 2564

09.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี  ผ่านระบบออนไลน์ (ผช.)

23 สิงหาคม 2564

08.30 น. ประชุมปฐมนิเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการศึกษาการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (หัวหน้า)

14.00 น. สัมมนาออนไลน์เรื่อง “รอบรู้ตลาดการค้าเสรีกับกรมเจรจา:เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไทยให้ยั่งยืน” (หัวหน้า)

24 สิงหาคม 2564

08.30 น. ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  รูปแบบออนไลน์ (บัณฑิต)

09.00 น. ประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบ Zoom หัวหน้า

13.30 น. ประชุมพิจารณาผลงานและตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ในมิติทางวัฒนธรรม ผ่านระบบ Zoom (หัวหน้า)

25 สิงหาคม 2564

09.30 น. ประชุมอบรมเชิงโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ  ระบบออนไลน์

30 สิงหาคม 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ผ่านระบบ Zoom

 

 

 

วาระงานเดือนกรกฎาคม 2564

 

1 กรกฎาคม 2564

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (หัวหน้า)

2 กรกฎาคม 2564

09.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

13.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวดงตาล  ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสัตหีบ (หัวหน้า)

5 กรกฎาคม 2564

09.00 น. ประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการสำรวจออกแบบทางหลวง ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม (หัวหน้า)

8 กรกฎาคม 2564

09.00 น. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1  ณ ห้องประชุมชลบุรี

09.00 น. ร่วมถ่ายแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โครงการสืบสานและต่อยอด ผ้าไทยใส่ให้สนุก  ณ ห้องเจริญธรรมและห้องพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณูปโภคเกาะล้าน  ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ โรงแรมเดอะไซมิส พัทยา

13.00 น. โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19  ณ วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง (บัณฑิต,ปริญญา)

9 กรกฎาคม 2564

09.00 น. ประชุมรับความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้เมืองพัทยา  ณ ห้องดาวดึงส์ ชั้น 7 เดอะ ไซมีส โฮเทล พัทยา (หัวหน้า)

09.00 น. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 2  ณ ห้องประชุมชลบุรี

11 กรกฎาคม 2564

09.30 น. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2564  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี (บัณฑิต,ปริญญา)

13 กรกฎาคม 2564

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพื่อพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา  ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะไซมีส พัทยา (หัวหน้า)

09.30 น. ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ณ ห้องมิราจ บอลรูมซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา (หัวหน้า) เลื่อน

14 กรกฎาคม 2564

09.00 น. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 3  ณ ห้องประชุมชลบุรี

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

15 กรกฎาคม 2564

08.30 น. ประชุมถอดบทเรียนและรับฟังข้อคิดเห็นเกณฑ์และตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผช)

09.00 น. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 4  ณ ห้องประชุมชลบุรี

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

16 กรกฎาคม 2564

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจ้างที่ปรึกษาจ้างศึกษาออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน  ผ่านระบบ Zoom (ผช.)

19 กรกฎาคม 2564

13.30 น. ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินโครงการจาริกเส้นทางแสวงบุญในมิติศาสนา  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (ผช)

20 กรกฎาคม 2564

09.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผช)

21 กรกฎาคม 2564

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7  ผ่านระบบ Zoom (หัวหน้า)

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ

22 กรกฎาคม 2564

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

23 กรกฎาคม 2564

09.00 น. สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เรื่อง FTA นำเกษตรไทย ทุลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ (ผช.)

09.30 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณจุดชมวิว ด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่ 9 อ่างเก็บน้ำบางพระ

13.00 น. ตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การใช้ชีวิตวิถีใหม่  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (ผช)

29 กรกฎาคม 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

30 กรกฎาคม 2564

13.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสำรวจและออกแบบเพื่อดำเนินโครงการเวนคืน ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

 

 

 

 วาระงานเดือนมิถุนายน 2564

 

2 มิถุนายน 2564

09.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Telecomference

9 มิถุนายน 2564

09.00 น. ประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี  ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข (หัวหน้า)

11 มิถุนายน 2564

08.30 น. ประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา (หัวหน้า)

14 มิถุนายน 2564

09.30 น. ประชุมเพื่อคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

16 มิถุนายน 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ผ่านระบบ Teleconference

17 มิถุนายน 2564

13.00 น. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการฯในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์  ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์ (หัวหน้า)

22 มิถุนายน 2564

09.30 น. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มผู้สูงวัยที่เป็นผู้ประกอบอยู่แล้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการสูงวัย  ณ ห้องประชุมอมตะ-เหมราช ชั้น 2 โรงแรมโอ๊ควูด โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา

25 มิถุนายน 2564

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมชลบุรี

27 มิถุนายน 2564

05.30 น. กิจกรรมเพื่อการกุศล งาน “เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร”  ณ บริเวณที่วิ่งรอบอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เกาะจันทร์

28 มิถุนายน 2564

09.30 น. ประชุม ก.ธ.จ. ชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

29 มิถุนายน 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

 

 

 

 

 

วาระงานเดือนพฤษภาคม 2564

                                                                                             

6 พฤษภาคม 2564

09.00 น. พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์  ณ โรงพยาบาลชลบุรี

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Teleconference

14.00 น. พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์  ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

12 พฤษภาคม 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Teleconference

14 พฤษภาคม 2564

09.30 น. ประชุมเพื่อพิจารณาความต้องการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  ผ่านระบบ Teleconference

15 พฤษภาคม 2564

17.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย  ณ ห้องประชุมชลบุรี (บัณฑิต)

16 พฤษภาคม 2564

โครงการวิ่งชมเกาะ Sichang Run Chonburi Sports City 2021  ณ อำเภอเกาะสีชัง

18 พฤษภาคม 2564

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ ห้องประชุมชลบุรี

19 พฤษภาคม 2564

13.30 น. ประชุมแนวทางการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรม วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (หัวหน้า)  

20 พฤษภาคม 2564

08.30 น. ประชุมกลุ่มย่อยประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2564  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

25 พฤษภาคม 2564

15.00 น. พิธีรับมอบธงชาติไทย กิจกรรมวิ่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

26 พฤษภาคม 2564

05.30 น. พิธีการจัดกิจกรรม วิ่งธงชาติไทย...ร่วมใจสู่ชัยชนะ  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

14.00 น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมการนำเรือเข้ามาในประเทศไทย  ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา

27 พฤษภาคม 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Teleconference

28 พฤษภาคม 2564

09.30 น. ประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ

31 พฤษภาคม 2564

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7 ผ่านระบบ Zoom

13.30 น. ประชุมชี้แจงขั้นตอนแนวทางการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตัวชี้วัดที่ 14  ผ่าน Video Conference

 

 

วาระงานเดือนเมษายน 2564

2  เมษายน  2564

08.30 น. ประชุมคลื่นความถี่เพือประโยชน์สาธารณะ หรือสำหรับภาคประชาชน ณ  ห้องแปซิฟิก  ชั้น 1  โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ตำบลแสนสุข

09.00 น. กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา  ณ โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) อ.พานทอง

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันภัยทางถนน ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมชลบุรี  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (หัวหน้า)

13.00 น. ประชุมโครงการสำรวจเวนคืน และก่อสร้างถนนฯ ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองพัทยาปี 2558 ณ อาคารตากสิน ชั้น 5 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

15.00 น. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย  ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พัทยา ชั้น G

3 – 4 เมษายน 2564

10.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ  ศิลปะอาชา)  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่เกาะล้าน และเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนแม่บท ทส. ระยะ 20 ปีฯ  ณ โรงแรมเวลคัม เวิลด์ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา

5 เมษายน 2564

09.00 น. ประชุมระดมความคิดเห็นพื้นที่จังหวัดชลบุรี โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (หัวหน้า)

6 เมษายน 2564

09.00 น. พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

7  เมษายน  2564

09.00 น. โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ  ณ ศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองตำหรุ (หัวหน้า)

13.30 น. ประชุมนโนบายพลังประชารัฐฯ  ณ ห้องพระพิพิธโภไคย  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

13.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์  กิตติโยภาส) ลงพื้นที่ขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (AIC) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อ.ศรีราชา (บัณฑิต)

8 เมษายน 2564

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ออนไลน์)

09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคมสัน  จำรูญพงษ์) ลงพื้นที่ ณิชชาฟาร์ม บริษัท นุชชา ไทยเมล่อน จำกัด ม.8 อ.บ้านบึง , โรงงานน้ำพริกป้าแว่น ม.10 อ.เกาะจันทร์ (บัณฑิต)

09.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์  กิตติโยภาส) ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนำร่อง พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่  ณ บริษัท เครือไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด ม.2 อ.หนองใหญ่

09.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี  ณ วัดหนองตำลึง อ.พานทอง (ปริญญา,บัณฑิต)

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2564   ห้องประชุมชลบุรี (ผช.)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ผ่านระบบ Teleconference

9 เมษายน 2564

08.30 น. รับฟังการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบการประชุมทางวีดิทัศน์  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช)

10.00 น. รับฟังนโยบายและข้อสั่งการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

13.30 น. ประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2564-2565  ทาง Facebook DGA Thailand หรือ Youtube DGA Thailand

19 เมษายน 2564

10.00 น. ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38  ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม

20 เมษายน 2564

13.30 น. ประชุมการจัดกิจกรรม “วิ่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ”  ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหน้า)

21 เมษายน 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Teleconference

22 เมษายน 2564

09.00 น. ประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม (หัวหน้า)

23 เมษายน 2564

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7 ครั้งที่ 4/2564  ผ่านระบบ Zoom

13.00 น. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่นายสายพิณ  พรมเปี่ยม  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ปริญญา) เลื่อน

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี (ผช.) เลื่อน

25 เมษายน 2564

09.00 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

26 เมษายน 2564

14.00 น. ประชุมคณะทำงานประสานและสนับสนุนการจัดการแข่งขัน งานกอล์ฟอาชีพสตรี ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021 จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

27 เมษายน 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนเมษายน 2564  ณ ห้องประชุมชลบุรี

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (หัวหน้า)

28 เมษายน 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Teleconference

14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชพัชรมานิต  ณ วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง

                 29 เมษายน 2564                   .

08.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

09.00 น. โครงการประชุมสร้างการรับรู้การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำและผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 7  ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา อ.บางละมุง (หัวหน้า)

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (หัวหน้า)

30 เมษายน 2564

09.00 น. ประชุมรับความคิดเห็นผลการศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองจังหวัดชลบุรี  ผ่านระบบ application Zoom

Visitors: 67,521