วาระงานประจำเดือน

วาระเดือนกรกฎาคม 2565 

1 กรกฎาคม 2565

14.00 น. พิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฎร์”  ณ อาคารแหล่งชุมนุม มทบ.14 

16.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

4 กรกฎาคม 2565 

09.30 น. สัมมนาออนไลน์ เรื่อง เปิดมุมมอง FTA อาเซียน – แคนาดา (ADAFTA)”  ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา) 

13.30 น. พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฎร์”  ณ อาคารแหล่งชุมนุม มทบ.14 (ปชส.) 

5 กรกฎาคม 2565 

08.30 น. ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 พื้นที่ตำบลนาป่าและตำบลหนองรี  ณ ห้องเจพลาซ่า แบนเควท โรงแรมเจปาร์ค ชลบุรี 

6 กรกฎาคม 2565

09.30 น. ประชุม Eco-town: Up and Running  ออนไลน์ (ปชส.)

7 กรกฎาคม 2565

10.00 น. แถลงข่าวโครงการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐาน กิจกรรม จัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์  ณ มณฑลพิธีหน้าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ (ปชส.)

8 กรกฎาคม 2565 

09.30 น. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ 1 โรงแรมไชมีส พัทยา (ปชส.ทีมข่าว) 

14.00 น. พิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฎร์”  ณ อาคารแหล่งชุมนุม มทบ.14 

11 กรกฎาคม 2565 

09.00 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ณ ห้องโถงศาลางจังหวัดชลบุรี (ปชส.) 

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานฯ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย 

12 กรกฎาคม 2565 

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐาน กิจกรรม จัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน   ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.) 

20 กรกฎาคม 2565 

09.00 น. ประชุมหารือการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

  

 

วาระงานเดือนมิถุนายน 2565

 

1 มิถุนายน 2565

08.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระประธานในพระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง  ณ พระอุโบสถ วัดเขาบางทราย

09.00 น. ฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติตามกฏหมายและการบริหารสัญญาจ้างและตรวจการจ้างสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ผช.)

2 มิถุนายน 2565

09.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์กุฏโง้งรวมใจ วัดกุฏโง้งปทุมคงคา อ.พนัสนิคม (ปชส. ทีมข่าว)

09.30 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ณ สะพานท่าเทียบเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา

3 มิถุนายน 2565

07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ หอพระพุทธสิหิงค์

18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล

4 มิถุนายน 2565

18.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันเซิร์ฟสเก็ต  ณ Coco Beach Surfskate ต.หนองข้างคอก

6 มิถุนายน 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม  ผ่านระบบ Zoom

7 มิถุนายน 2565

08.00 น. โครงการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล (ผช.)

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม  ผ่านระบบ Zoom

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค  ณ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ ชั้น 2 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

8 มิถุนายน 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะตามขนาดและบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (สุนิลชา)

09.00 น. กิจกรรมวันทะเลโลก ณ บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา (ปชส. ทีมข่าว)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์  (สุนิลชา)

9 มิถุนายน 2565

11.30 น. ประชุม ก.ธ.จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม ชั้น 2 อ.พนัสนิคม (ปชส.)

10 มิถุนายน 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม  ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

09.00 น. สนทนากลุ่มและการเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ โครงการประเมินแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี อ.บางละมุง (สุนิลชา)

10.00 น. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  ณ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าฯ อ.บ่อทอง (ปชส. ผช.)

13.30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ  ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง (ทีมข่าว)

13 มิถุนายน 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม  ผ่านระบบ Zoom

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)  ณ ห้องประชุมชลบุรี (สุนิลชา)

14 มิถุนายน 2565

09.30 น. กิจกรรมจัดวางฐานลงเกาะปะการังฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ณ บริเวณเกาะล้าน เกาะสาก อ.บางละมุง

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 4  ณ อาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อ.ศรีราชา

16.00 น. ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี (ปชส.)

15 มิถุนายน 2565

09.00 น. ฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติตามกฏหมายและการบริหารสัญญาจ้างและตรวจการจ้างสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ผช.)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

16 มิถุนายน 2565

09.30 น. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2565 “ONLY ONE EARTH ปกป้องโลกในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา เพราะ โลกมีเพียงใบเดียว  ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง อ.บ่อทอง

17 มิถุนายน 2565

09.00 น. โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

13.00 น. พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรี (ปชส. ทีมข่าว)

21 มิถุนายน 2565

13.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐาน กิจกรรม จัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

22 มิถุนายน 2565

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

23 มิถุนายน 2565

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรและเสริมสร้างภาพลักษณ์ฯ  ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) ม.บูรพา (ปชส.)

24 มิถุนายน 2565

09.00 น. ประชุมแสวงหาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ณ ห้องแอตแลนติก ชั้น 2 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท

09.30 น. ประชุมสื่อสารแผนประชาสัมพันธ์โควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น  ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

10.00 น. ประชุมและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ และถวายความปลอดภัย  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

15.30 น. พิธีเปิดงานและแถลงข่าวผลการจับคู่ธุรกิจงานแสดงและจำหน่ายสินค้า มหกรรมสินค้าปศุสัตว์และสินค้าเกษตรปลอดภัย 65” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส. ทีมข่าว)

27 มิถุนายน 2565

10.30 น. ลงพื้นที่ติดตามและผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (ทีมข่าว)

13.00 น. โครงการนิเทศติดตาม การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี  ณ ห้องประชุม วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อ.บางละมุง

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (ปชส.)

13.30 น. พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฎร์”  ณ อาคารแหล่งชุมนุม มทบ.14

28 มิถุนายน 2565

09.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาสำรวจออกแบบสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่  ณ หอประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่ อ.บางละมุง (ปชส.)

10.00 น. แถลงข่าวกิจกรรมหลักสีสันอีอีซี  ณ ห้องแสนสำราญ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ

30 มิถุนายน 2565

09.00 น. สัมมนาโครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ  ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท (สุนิลชา)

09.30 น. ประชุม Eco-town: Up and Running  ณ โรงแรมโอ๊ควูด โฮเต็ล แอนด์ เรซิเดนซ์ ศรีราชา (ปชส.)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน กิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ  (ปชส.)

 

 

 

วาระงานเดือนพฤษภาคม 2565

3 พฤษภาคม 2565

08.30 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันฉัตรมงคล  ณ บริเวณลานอ่างศิลา

5 พฤษภาคม 2565

08.30 น. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ผ่านออนไลน์

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

7 พฤษภาคม 2565

18.30 น. พิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “หอมไอดินวิถีถิ่น บ้านหนองพลับ”  ณ ลานข้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมเก่าเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย) บ้านหนองพลับ อ.บางละมุง

9 พฤษภาคม 2565

09.30 น. พิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาด้วยมิติทางบัญชี : ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรยุคใหม่ ณ นงนุช เทรดดิชั่น รีสอร์ต ชลบุรี (สวนนงนุช) (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ปชส.ทีมข่าว

10 พฤษภาคม 2565

13.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนชลกันยานุกูล

11 พฤษภาคม 2565

09.30 น. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  ณ ห้องเจริญธรรม ชั้น 2 (ปชส.)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

12 พฤษภาคม 2565

08.00 น. โครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท  (ผช.)

08.30 น. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

08.45 น. พิธีเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

13.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2 ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

15.30 น. กิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565   ณ  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ2

13 พฤษภาคม 2565

18.00 น. พิธีเปิดงาน “เทศกาลดนตรี Music by the sea”  ณ สวนสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา (ทีมข่าว)

18 พฤษภาคม 2565

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

10.00 น. ประชุมแถลงแผนการเตรียมการรับเสด็จฯ  ณ ห้องอาหารลาฟร้อง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน (ปชส.)

19 พฤษภาคม 2565

09.30 น. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมอาคารครัวไทยสู่ครัวโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (ผช.)

13.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2 ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

20 พฤษภาคม 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นโครงการความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาด ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

08.30 น. คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมอาคารบรรยาย 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

10.00 น. ประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อ.ศรีราชา (ปชส.)

22 พฤษภาคม 2565

08.30 น. มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพสู่ EEC  ณ อาคารอเนกประสงค์ ARENA 1-2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธาน

09.00 น. พิธีเปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ DIPROM ยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำสู่รายได้คืนถิ่นชุมชน  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านป่ายุบ อ.บ้านบึง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)

23 พฤษภาคม 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

13.30 น. ประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุง และแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3574 ช่วงแยกมาบปู-ต.เขาคันทรง  ณ ห้องเดอะที พัฒนาสปอร์ท รีสอร์ท อ.ศรีราชา ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

25 พฤษภาคม 2565

09.00 น. สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ข้ามทางม้าลาย ปลอดภัยจริงหรือ?”  ผ่านออนไลน์

27 พฤษภาคม 2565

08.30 น. งานศาลปกครองพบสื่อมวลชนออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ (ทัชชา)

28 พฤษภาคม 2565

13.00 น. พิธีเปิดงาน “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 17”  ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ (คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงวัฒนธรรม)

 

 

 วาระงานเดือนเมษายน 2565

1 เมษายน 2565

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงแรมรัตนชล (ผช.)

2 เมษายน 2565

14.00 น. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย  ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ชั้น G

4 – 5 เมษายน 2565

09.30 น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก  ณ เกาะสีชัง

4 เมษายน 2565

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา  ณ ที่ทำการ อบต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม

13.30 น. กิจกรรมปฐมนิเทศแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ผ่าน Zoom (สุนิลชา)

5 เมษายน 2565

09.00 น. สัมมนาส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจอาหารและผู้ขับขี่รถส่งอาหาร  ณ โรงแรมเอวัน โฮเทล พัทยา

09.30 น. กิจกรรมเสวนา KM Online  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

13.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (วรรณี)

6 เมษายน 2565

09.00 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี

7 เมษายน 2565

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

13.00 น. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการรณรงค์วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย “ชลบุรีเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย100%”  ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา

14.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประกวดนางสงกรานต์และนางสงกรานต์จำแลงจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

8 เมษายน 2565

11.00 น. กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ณ ถนนเจิมจอมพล บริเวณสวนสาธารณะ ฝั่งตรงข้างโรงยิมเทศบาลเมืองศรีราชา

11 เมษายน 2565

16.00 น. พิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี  ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ

18.30 น. การตัดสินการประกวดขวัญใจสื่อมวลชนงานการประกวดนางสงกรานต์และนางสงกรานต์จำแลงจังหวัดชลบุรี  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

11 – 17 เมษายน 2565

09.30 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.

13 เมษายน 2565

13.00 น. ขบวนแห่งสงกรานต์ฯ  ณ บริเวณหน้าวัดอุทยานนที

15.00 น. พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ฯ  ณ หอพระพุทธสิหิงค์

14 เมษายน 2565

08.00 น. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจของ ผวจ. ณ หน้าดับเพลิงบางทราย,สถานีขนส่งผู้โดยสาร ซ.วัดอู่ตะเภา,ท่าเรือเกาะลอย

18 เมษายน 2565

09.30 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

13.30 น. สัมมนาออนไลน์เรื่อง พลิกโฉมอาเซียนสู่การค้าแห่งอนาคต:กรอบการเจรจายุคใหม่ ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

19 เมษายน 2565

09.00 น. อบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

21 เมษายน 2565

13.30 น. ประชุมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

22 เมษายน 2565

13.30 น. ประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กปส. ผ่านออนไลน์ (ผช.)

25 เมษายน 2565

09.00 น. ประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ (ปชส. , ผช.ปชส.)

09.00 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

26 เมษายน 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการงานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทางสำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณอ่าวไทย  ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ อ.บางละมุง

28 เมษายน 2565

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (ปชส.)

29 เมษายน 2565

08.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพรเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการโรงงานผลิตเหล็กกล้าและเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดแท่งแบนและแผ่นม้วน  ณ ศาลาวัดตะเคียนคู่ อ.บ้านบึง

13.00 น. เสวนาออนไลน์ของ ABU หัวข้อ TV Production Styles  (สุนิลชา)

30 เมษายน 2565

17.30 น. พิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “สัมผัสไอทะเล วิถีบางเสร่ ที่ชุมชนเก่า”  ณ ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมประมงพื้นบ้านชุมชนชายทะเลบางเสร่

วาระงานเดือน มีนาคม 2565 

1 มีนาคม 2565

09.00 น. โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์ปูไข่นอกกระดองของกลุ่มเกษตรทำประมงบางเสร่ อ.สัตหีบ

2 มีนาคม 2565

08.30 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (ปชส. ทีมข่าว)

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพลูแมน พัทยา จี หาดวงศ์อมาตย์ อ.บางละมุง  ผ่านระบบออนไลน์ (ทีมข่าว)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

15.00 น. พิธีเปิดงาน OTOP CHONBURI FAIR 2022  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส.ผช.)

3 มีนาคม 2565

10.00 น. ประชุมหารือการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง  ณ ห้องประชุมทัณฑสถานหญิงชลบุรี (ปชส.)

4 มีนาคม 2565

09.00 น. สัมมนาโครงการบริหารเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ (หอกระจายข่าว)  ณ ห้องสามมุก โรงแรมแคนทารี่ อมตะ บางปะกง ซอยทองหลาง ต.หนองไม้แดง

7 มีนาคม 2565

08.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมชลบุรี , ออนไลน์ (สุนิลชา)

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการวิ่ง “บางแสน 42 ชลบุรี มาราธอน”  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อบจ.ชลบุรี (ปชส.)

8 มีนาคม 2565

10.00 น. กิจกรรมเสวนา KM Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สุนิลชา)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 (ปชส.ผช.)

9 มีนาคม 2565

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องโครงการโรงงานผลิตทองแดงบริสุทธิ์และโลหะมีค่า  ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ พัฒนากอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท อ.ศรีราชา (ปชส.)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ผ่านระบบออนไลน์

10 มีนาคม 2565

09.00 น. เสวนา “จับประเด็นประชาสัมพันธ์ ไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพ APEC 2022” ผ่านออนไลน์ (ผช.)

09.30 น. ประชุมเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขังร่วมกับผู้ประกอบการ  ณ ห้องประชุมทัณฑสถานหญิงชลบุรี (ปชส.)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1  ผ่านระบบออนไลน์ (ปชส.)

13.30 น. สำรวจพื้นที่ห้วยสุครีพ พร้อมกันบริเวณหน้าเทศบาลตำบลบางพระ

13.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประกวดนางสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผช.)

14.30 น. ประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “ห้วยสุครีพ”  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ ชั้น 5

11 มีนาคม 2565

09.00 น. อบรมเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดชลบุรี  ณ โรงแรมโนโวแทล มารีนา ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง  (นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน) (ทีมข่าว)

09.30 น. งานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

13 มีนาคม 2565

13.00 น. พิธีเปิดการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย DPE_nub Cal ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์ไตล์ ชลบุรี

14 มีนาคม 2565

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง

15 มีนาคม 2565

09.30 น. งานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี  ณ ศูนย์ประชุมพระมหาไถ่ พัทยา (ปชส.ทีมข่าว)

10.00 น. พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”  ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

13.30 น. โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่  ณ ห้องประชุม สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ชั้น 1

16 มีนาคม 2565

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

18 มีนาคม 2565

07.00 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

09.00 น. วันรวมน้ำใจ (รับมอบเงินและสิ่งบริจาคสำหรับเป็นของรางวัลร้าน “มัจฉากาชาด” จังหวัดชลบุรี)  ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี

09.30 น. ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น  ณ โอ๊ควูด โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนท์ ศรีราชา  (ปชส.)

13.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมอมารี พัทยา

19 มีนาคม 2565

09.15 น. แถลงข่าวการตรวจสอบเอกสารหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว ณ สะพานปลาวราสินธ์ อ.สัตหีบ (นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง)

13.00 น. แถลงข่าวงานวิ่ง “บางแสน42 ชลบุรี มาราธอน”  ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ (ปชส.)

20 มีนาคม 2565

01.30 น. พิธีเปิดงานวิ่ง “บางแสน42 ชลบุรี มาราธอน”  ณ หน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ (ปชส.)

22 มีนาคม 2565

08.30 น. สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

09.30 น. โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ  ณ ห้อง Amari Balloom I โรงแรม Amari Pattaya อ.บางละมุง (ปชส.ผช.ทีมข่าว)

09.30 น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก  ณ เกาะสีชัง

23 มีนาคม 2565

09.00 น. ประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส)

24 มีนาคม 2565

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชลบุรี (กพร.ปจ.)  ณ ห้องประชุมอาคารครัวไทยสู่ครัวโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (ปชส.)

25 มีนาคม 2565

10.00 น. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนและชี้นำประเด็นสำคัญ ผ่านออนไลน์ (ผช.)

10.15 น. พิธีเปิดงานนัดพบแรงงานสายอาชีพสู่ EEC  ณ ลานอเนกประสงค์ ARENA 1-2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  (ทีมข่าว)

13.30 น. ประชุมโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2  ณ ห้องปรุมประสารราชกิจ 1 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ.บางละมุง,ออนไลน์ (สุนิลชา)

28 มีนาคม 2565

10.00 น. คณะกรรมาธิการการแรงงานร่วมกับอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี (ทีมข่าว)

29 มีนาคม 2565

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7  ผ่านระบบออนไลน์ (ปชส.)

10.00 น. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ (ทีมข่าว)

10.00 น. ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส. ผช.)

10.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

11.00 น. พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  ณ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 ตึกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา (ปชส.) เลื่อน

13.30 น. สัมมนาออนไลน์ เรื่อง รอบรู้ตลาดการค้าเสรี ผ่านออนไลน์

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ผช.)

30 มีนาคม 2565

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม  ณ ห้องประชุมชลบุรี

09.30 น. ประชุมการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการศึกษาและวิเคราะห์การตามข้อมกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

31 มีนาคม 2565

08.30 น. ประชุมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315 ณ ห้องประชุมอันดามัน โรงแรม เดอะไทน์ รีสอร์ท บางแสน (ปชส.ทีมข่าว)

09.00 น. ประชุมสรุปผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการความเหมาะสม และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษฯ  ณ ห้องรัตนแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล (ปชส.ทีมข่าว)

09.30 น. การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

 

 

วาระงานเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

3 กุมภาพันธ์ 2565

09.00 น. ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาการผลิตน้ำจือจากน้ำทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ณ ห้องออร์คิด การ์เด้น โรงแรม อวานี พัทยา (ปชส.)

4 กุมภาพันธ์ 2565

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปิดความคิด ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ผ่านระบบ Conference  (ผช.)

9 กุมภาพันธ์ 2565

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

11 กุมภาพันธ์ 2565

08.00 น. อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านบำเหน็จบำนาญให้บุคลากรภาครัฐในพื้นที่เขต 2  ผ่านระบบออนไลน์

09.00 น. พิธีทำบุญ เจริญจิตภาวนา และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ณ ห้องเจริญธรรม (ปชส.)

14 กุมภาพันธ์ 2565

08.45 น. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี

09.00 น. โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ

15 กุมภาพันธ์ 2565

09.30 น. รับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบและกำหนดรูปแบบการลงทุน เพื่อพัฒนาเข้าพัทยา ณ ห้องประชุมห้องประชุมดาวดึงส์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ ไซมีท พัทยา อ.บางละมุง

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1  ผ่านระบบ Zoom

17 กุมภาพันธ์ 2565

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

17.00 น. พิธีเปิดการอบรม “คนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ (ปชส.)

18 กุมภาพันธ์ 2565

13.30 น. ประชุมคณะอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

21 กุมภาพันธ์ 2565

08.15 น. พิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

22 กุมภาพันธ์ 2565

09.00 น. ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 8 รอบที่ 1  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ทีมข่าว)

23 กุมภาพันธ์ 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี ผ่านระบบ zoom (ปชส.)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

13.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

14.00 น. กิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหน้าตลาดประมงพื้นบ้าน (อ่างศิลา-บางแสน)

24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

09.00 น. ประชุม สอจร.สัญจร  ณ โรงแรม เอ วัน เดอะรอยัล ครูซ พัทยา อ.บางละมุง (ทีมข่าว)

24 กุมภาพันธ์ 2565

08.00 น. พิธีบวงสรวงเครื่องสูงและเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ  ณ กลุ่มพิธีการศพที่รับพระราชทาน วัดอ่างศิลา (ปชส.)

09.00 น. พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

25 กุมภาพันธ์ 2565

09.30 น. ประชุมสื่อสารและติดตามการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ผ่านระบบออนไลน์ (ปชส., ผช.)

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7 ครั้งที่ 2  ผ่านระบบ Zoom

09.30 น. วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี (ทีมข่าว)

10.00 น. งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 1  ณ บริเวณปั้มสวัสดิการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ปั้ม ปตท.)

26 กุมภาพันธ์ 2565

08.30 น. การตัดสินการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม (ปชส.)

28 กุมภาพันธ์ 2565

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมฉลามวาฬ-1 โรงแรมซีพาราไดซ์ สัตหีบ

 

 

วาระงานเดือน มกราคม 2565

5 มกราคม 2565

13.00 น. แถลงข่าวผลการจับคู่ธุรกิจและการประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้าปศุสัตว์และสินค้าเกษตรฯ  ณ ห้องประชุมศรีรัตน์ ชั้น 2 โรงแรมรัตนชล

7 มกราคม 2565

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการวิ่ง บางแสน42 ชลบุรี มาราธอน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อบจ.ชลบุรี (สุนิลชา)

16.00 น. พิธีเปิดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าโครงการส่งเสริมการบริโภคสินค้าปศุสัตว์และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัย  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

11 มกราคม 2565

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นการทบทวนผลการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย  ณ ห้องประชุมอาคารสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

12 มกราคม 2565

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นการทบทวนผลการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย  ณ อาคารโดม 62 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

09.00 น. กิจกรรมคลินิกกองทุน  ณ โรงแรมรัตนชล และผ่านระบบออนไลน์ (หัวหน้า)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

13 มกราคม 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี  ณ วัดแก้วศิลาราม ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม (หัวหน้า)

14 มกราคม 2565

08.30 น. ประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในและต่างประเทศ ฯ ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

09.30 น. กิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

09.30 น. พิจารณาผลงานและตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

10.00 น. กิจกรรมเผยแพร่และทดลองใช้งานแอปพลิเคชั่น  ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา (สุนิลชา)

14.00 น. พิธีเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าให้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน  ณ บริเวณตลาดประมงพื้นบ้าน ต.อ่างศิลา

17 มกราคม 2565

08.30 น. ประชุมคณะทำงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (หัวหน้า)

08.30 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ทีมข่าว)

10.00 น. แถลงข่าวคดีที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมแสนสำราญ ชั้น 2 อาคารศูนย์การประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ (บัณทิต)

18 มกราคม 2565

08.30 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหาราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ (หัวหน้า , ทีมข่าว)

13.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (หัวหน้า)

15.00 น. ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ผ่านระบบ Zoom

19 มกราคม 2565

10.00 น. ประชุมคระกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

25 มกราคม 2565

08.30 น. ประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง  ณ ห้องประชุมประสารราชกิจ 1 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

28 มกราคม 2565

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

 

 

วาระงาน เดือนธันวาคม 2564 

1 ธันวาคม 2564

10.00 น. ประชุมคระกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

                                 2 ธันวาคม 2564                                 

13.30 น. ประชุมสัมมนาระดับจังหวัดและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการงานศึกษาออกแบบท่าเรือต้นทางสำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณอ่าวไทยตอนบน  ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา อ.บางละมุง ผ่านระบบออนไลน์

3 ธันวาคม 2564

08.30 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรด่านหน้าต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย  ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สุนิลชา)

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การทบทวนผลการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย  ณ ห้องประชุมอาคารสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (เลื่อนการประชุม)

09.00 น. ติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตนแบบระดับเพชร  ณ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (หัวหน้า)

09.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณท่าเรือพลเจริญ ด้านข้างสวนเฉลิมพระเกียรติตำบลบางทราย

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบเพื่อพัฒนาท่าเรือและระบบการขนส่งทางทะเลรองรับนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่อง  ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ โรงแรมเดอะ ไซมีส พัทยา

09.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 (นายเจริญ  ชื้อตระกูล) ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2564  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ  

13.00 น. พิธีเปิดงานและจัดกิจกรรมวัฒนธรรมออนไลน์ของจังหวัดชลบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน (หัวหน้า)

5 ธันวาคม 2564

07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ

08.30 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                              8 ธันวาคม 2564

09.00 น. ประชุมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อโครงการเพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเก่า

09.30 น. กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19  ณ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา

10.00 น. ประชุมคระกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดชลบุรี  ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

9 ธันวาคม 2564

09.00 น. วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี (ผช.)

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชุมชนหาดวอนนภา  ผ่านระบบออนไลน์

13.00 น. ประชุมออนไลน์ เรื่อง The 6th ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention

13 ธันวาคม 2564

09.00 น. ประชุมสัมมนาวิชาการโครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว  ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรมแรมอมารี พัทยา เมืองพัทยา

09.00 น. ประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน

14 ธันวาคม 2564

08.30 น. ประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขั้นตอนปฏิทินการดำเนินการแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมชลบุรี

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชลบุรี ด้านไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

15 ธันวาคม 2564

09.00 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  ณ ห้องประชุมชลบุรี (หัวหน้า)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

16 – 17 ธันวาคม 2564

09.30 น. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข่าว  ณ โรงแรมเดอะ เบย์ วิว พัทยา (หัวหน้า)

21 ธันวาคม 2564

09.00 น. ประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา  ผ่านระบบออนไลน์

09.00 น. ประชุมเวีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  ผ่านระบบ Zoom

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1   ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

22 ธันวาคม 2564

08.00 น. อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ผ่านสื่อออนไลน์ (หัวหน้า)

09.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมชลบุรี (สุนิลชา)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

23 ธันวาคม 2564

09.00 น. มหกรรมของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม  ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) บริเวณลานอเนกประสงค์ โลตัส สาขาอมตะนคร (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

10.00 น. ประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

14.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานสาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2  ณ อาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

24 ธันวาคม 2564

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานผลิตเหล็กกล้าและเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดแท่งแบนและแผ่นม้วน ผ่านออนไลน์ (หัวนหน้า)

10.00 น. พิธีรับมอบห้องฝึกอบรม CiRA CORE  ณ อาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

15.30 น. บ.เอสโซ่ ขอเข้าพบ

27 ธันวาคม 2564

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นการทบทวนผลการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

09.00 น. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการวิ่งชมเกาะ Sichang Run Chonburi Sports City 2022  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7 ผ่านระบบ Zoom (หัวหน้า)

13.00 น. กิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองแสนสุข (ถนนเลียบชายหาด)

28 ธันวาคม 2564

07.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง)

29 ธันวาคม 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

 

31 ธันวาคม 2564

 

09.30 น. การตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ ของ ผวจ.ชลบุรี ณ จุดที่ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ซ.วัดอู่ตะเภา 2.จุดบริการอาชีวะ เทคนิคพัทยา 3.บริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮาย

 

วาระงานเดือนพฤศจิกายน 2564 

1 พฤศจิกายน 2564

13.00 น. ประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9  ณ โรงแรมรัตนชล

3 พฤศจิกายน 2564

10.00 น. พิธีมอบรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเภทครูขวัญศิษย์ ปี 2564  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช)

5 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันฯโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ผ่านระบบ Zoom

10.00 น. ประชุมคระกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

8 พฤศจิกายน 2564

10.30 น. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานควบคุม กำกับ ดูแบ จัดการมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย และส่งเสริมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมการเปิดเมืองรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช.)

9 พฤศจิกายน 2564

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา “ชลบุรีเมืองอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Zoom (ผช.)

10 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศและรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคกลาง  ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

10.00 น. ประชุมคระกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

11.30 น. พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU การบูรณาการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ภาคตะวันออก  ณ ห้องประชุมชลบุรี

14.00 น. พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดชลบุรี  ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง)

11 พฤศจิกายน 2564

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับภูมิทัศน์เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพื้นที่ชายฝั่งทะลชุมชนหาดวอนนภา เทศบาลเมืองแสนสุข ผ่านระบบ Zoom

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  ณ อาคารครัวไทยสู่ครัวโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

12 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพน้ำอุปโภคบริโภคจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด-อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร  ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะจันทร์

10.30 น. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐฯ (ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน)  ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี (ผช)

13.30 น. ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพน้ำอุปโภคบริโภคจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด-อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหมอนนาง

14 พฤศจิกายน 2564

08.00 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  ณ บริเวณหน้าห้องโถง

15 พฤศจิกายน 2564

10.00 น. ประชุมเพื่อนำเสนอผลสรุปของโครงการ การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ

17 พฤศจิกายน 2564

09.30 น. ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (บัณฑิต)

17.00 น. พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

18 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. ประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โครงการงานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทางบริเวณอ่าวไทยตอนบน ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา (หัวหน้า)

19 พฤศจิกายน 2564

13.30 น. ประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช)

22 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมจักรเทพพิมาน 1 โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท นาเกลือ (หัวหน้า,ผช.)

10.00 น. ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบ New GFMIS Thai  ผ่านระบบออนไลน์

23 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. ประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มช่องทางการตลาดและรวบรวมข้อมูลรายได้จากกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ณ ห้องเจพลาซ่า แบนเควท โรงแรมเจปาร์ค (ติดภารกิจ)

24 พฤศจิกายน 2564

09.30 น. เปิดโครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน จังหวัดชลบุรี  ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต จำกัด สาขาตลาดเดอะวอร์ค พานทอง (บัณฑิต)

10.00 น. ประชุมคระกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

25 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. ประชุม Eco-town: Up and Running  ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) ครั้งที่ 4  ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

26 พฤศจิกายน 2564

09.30 น. การคัดเลือก (โดยวิธีจับฉลาก) ขึ้นบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี (หัวหน้า)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี (หัวหน้า)

29 พฤศจิกายน 2564

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล (ติดภารกิจ)

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมชลบุรี (หัวหน้า)

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7  ผ่านระบบ Zoom

วาระงานเดือนตุลาคม 2564

1 ตุลาคม 2564

08.30 น. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี

10.00 น. การรับมอบยาสมุนไพรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโควิด-19 ตำรับวัดคีรีวงก์ ณ ห้องประชุมชลบุรี (ผช.)

13.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพน้ำอุปโภคจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด-อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหมอนนาง

1-2 ตุลาคม 2564

08.00 น. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการท่าเทียบเรือบางปะกง ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

6 ตุลาคม 2564

14.00 น. ประชุมกับคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช.)

7 ตุลาคม 2564

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวดงตาล ผ่านระบบออนไลน์

10 ตุลาคม 2564

10.00 น. กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานประกันสังคมมาตรา 40 ณ บริเวณชายหาดบางแสน (นายสุชาติ ชมกลิ่ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน)

11 ตุลาคม 2564

09.30 น. ประชุมกลุ่มย่อยโครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ.2561-2580)  ณ โรงแรมอมารี พัทยา เมืองพัทยา  Zoom (สุนิลชา)

13 ตุลาคม 2564

08.30 น. พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี

09.15 น. พิธีสวนพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต  ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง

14 ตุลาคม 2564

09.00 น. โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ณ ศาลาการเปรียญ วัดพันเสด็จใน ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

15 ตุลาคม 2564

09.00 น. ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแผนการสำรวจและรับฟังข้อคิดเห็นก่อนการสำรวจโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ผ่านระบบ Zoom

10.00 น. ตัดสินการประกวดตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุม สำนักงาน คปภ.จังหวัดชลบุรี (ผช.)

16.00 น. แถลงข่าวงาน EEC Business Forum-Reconnecting International Business Community with Thai Eastern Economic Corridor  ณ โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี (ปริญญา,ทัชชา)

18 ตุลาคม 2564

13.00 น. ประชุมบทบาทของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกับการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ  ผ่านระบบ Zoom (ผช)

20 ตุลาคม 2564

08.00 น. การแห่ริ้วขบวนเกวียนกัณฑ์  ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี

10.00 น. พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม

23 ตุลาคม 2564

08.30 น. กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

25 ตุลาคม 2564

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้เมืองพัทยา  ณ ห้องดาวดึงส์ ชั้น 7 เดอะ ไซมีส โฮเทล พัทยา

26 ตุลาคม 2564

09.00 น. ประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี ผ่านระบบ Zoom

28 ตุลาคม 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมชลบุรี

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7 ผ่านระบบ Zoom

10.30 น. พิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

13.00 น. รับฟังความคิดเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ผ่านระบบออนไลน์

 

วาระเดือนกันยายน 2564

 

2 กันยายน 2564

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรี ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

3 กันยายน 2564

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด  ผ่านระบบออนไลน์ (หัวหน้า)

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค  ณ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ ชั้น 2 สนง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (หัวหน้า)

6 กันยายน 2564

08.30 น. ประชุมการจัดทำงบประมาณสิ้นปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

7 – 8 กันยายน 2564

09.30 น. ประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผ่านระบบทางไกล

8 กันยายน 2564

08.30 น. กรรมการสอบสัมภาษณ์  ณ พัฒนาชุมชนเขต 2

09.00 น. ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2566-2570) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผช.)

10 กันยายน 2564

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หัวหน้า)

13.00 น. สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงพิเศษหมายเลข7ถนนเชื่อต่อถึงทางแยกต่างระดับหนองข้างคอกฯ ผ่านระบบZoom (หัวหน้า)

13 – 14 กันยายน 2564

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยด้านการประชาสัมพันธ์ภายในกรมประชาสัมพันธ์ แบบออนไลน์

14 กันยายน 2564

09.00 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ  ณ ชายหาดบางเสร่ บริเวณสวนสาธารณะค่ายลูกเสือ อ.สัตหีบ (หัวหน้า)

14.00 น. ประชุมการติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบออนไลน์

15 กันยายน 2564

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปฏิบัติการข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางไกล ผ่านระบบ Zoom

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบออนไลน์ (ผช.)

16 กันยายน 2564

08.30 น. สัมมนาแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบ Zoom หัวหน้า

08.45 น. ประชุมเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ “THAI SME-GP@ชลบุรี” ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือ สาธารณูปโภค เกาะล้าน  ณ ห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

17 กันยายน 2564

09.00 น. นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงงานตามโครงการ Factory Sondbox จังหวัดชลบุรี  ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ จำกัด (แหลมฉบัง)

09.00 น. สัมมนา “กลยุทธ์การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ” ผ่านระบบออนไลน์ (หัวหน้า)

09.00 น. ประชุมคณะทำงานการจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2564-2570 ผ่านระบบ Zoom (ผช.)

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดชลบุรี (คพร.จังหวัดชลบุรี)  ณ ห้องประชุมชลบุรี (สุนิลชา)

16.30 น. ประชุมชี้แจงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการกำกับดูแลงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการควบคุมภายใน ระบบออนไลน์

21 กันยายน 2564

09.30 น. โครงการสัมมนาสัญจรส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชลบุรี (กพร.ปจ.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

22 – 23 กันยายน 2564

08.30 น. สัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ผ่านออนไลน์

23 กันยายน 2564

12.45 น. กิจกรรมวางแผนการเงินรับมือวิกฤตโควิด-19 ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ พ.ศ.2564/2565 ผ่านระบบ Zoom (หัวหน้า)

13.00 น. งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2564  ณ NBT จันทบุรี

27 กันยายน 2564

13.00 น. ฝึกอบรมระบบบริหารแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ กรมฯ ผ่านระบบ Zoom (ผช.)

29 กันยายน 2564

08.00 น. พิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ  ณ บริเวณหน้าห้องเจริญธรรม ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบ Zoom

10.30 น. กิจกรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม  ณ บริเวณหน้าห้องเจริญธรรม ชั้น 2

13.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

30 กันยายน 2564

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพน้ำอุปโภคจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด-อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะจันทร์

 

วาระงานเดือนสิงหาคม 2564

 

4 สิงหาคม 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ conference webex

11 สิงหาคม 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ conference webex

13 สิงหาคม 2564

09.30 น. พิธีเปิดงานนัดพบแรงงานออนไลน์ในพื้นที่ 3 จังหวัด ผ่านระบบ Conferene (บัณฑิต)

16 สิงหาคม 2564

08.00 น. การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณืจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบ Zoom meeting

17 สิงหาคม 2564

08.00 น. การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณืจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบ Zoom meeting (หัวหน้า)

19 สิงหาคม 2564

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเขื่อนคลองหลวงรัชชโลทร  ผ่าน VDO Conference (หัวหน้า)

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชลบุรี  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หัวหน้า)

20 สิงหาคม 2564

08.00 น. การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณืจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบ Zoom meeting

23 – 24 สิงหาคม 2564

09.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี  ผ่านระบบออนไลน์ (ผช.)

23 สิงหาคม 2564

08.30 น. ประชุมปฐมนิเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการศึกษาการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (หัวหน้า)

14.00 น. สัมมนาออนไลน์เรื่อง “รอบรู้ตลาดการค้าเสรีกับกรมเจรจา:เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไทยให้ยั่งยืน” (หัวหน้า)

24 สิงหาคม 2564

08.30 น. ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  รูปแบบออนไลน์ (บัณฑิต)

09.00 น. ประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบ Zoom หัวหน้า

13.30 น. ประชุมพิจารณาผลงานและตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ในมิติทางวัฒนธรรม ผ่านระบบ Zoom (หัวหน้า)

25 สิงหาคม 2564

09.30 น. ประชุมอบรมเชิงโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ  ระบบออนไลน์

30 สิงหาคม 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ผ่านระบบ Zoom

 

 

 

วาระงานเดือนกรกฎาคม 2564

 

1 กรกฎาคม 2564

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (หัวหน้า)

2 กรกฎาคม 2564

09.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

13.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวดงตาล  ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสัตหีบ (หัวหน้า)

5 กรกฎาคม 2564

09.00 น. ประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการสำรวจออกแบบทางหลวง ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม (หัวหน้า)

8 กรกฎาคม 2564

09.00 น. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1  ณ ห้องประชุมชลบุรี

09.00 น. ร่วมถ่ายแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โครงการสืบสานและต่อยอด ผ้าไทยใส่ให้สนุก  ณ ห้องเจริญธรรมและห้องพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณูปโภคเกาะล้าน  ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ โรงแรมเดอะไซมิส พัทยา

13.00 น. โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19  ณ วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง (บัณฑิต,ปริญญา)

9 กรกฎาคม 2564

09.00 น. ประชุมรับความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้เมืองพัทยา  ณ ห้องดาวดึงส์ ชั้น 7 เดอะ ไซมีส โฮเทล พัทยา (หัวหน้า)

09.00 น. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 2  ณ ห้องประชุมชลบุรี

11 กรกฎาคม 2564

09.30 น. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2564  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี (บัณฑิต,ปริญญา)

13 กรกฎาคม 2564

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพื่อพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา  ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะไซมีส พัทยา (หัวหน้า)

09.30 น. ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ณ ห้องมิราจ บอลรูมซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา (หัวหน้า) เลื่อน

14 กรกฎาคม 2564

09.00 น. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 3  ณ ห้องประชุมชลบุรี

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

15 กรกฎาคม 2564

08.30 น. ประชุมถอดบทเรียนและรับฟังข้อคิดเห็นเกณฑ์และตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผช)

09.00 น. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 4  ณ ห้องประชุมชลบุรี

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

16 กรกฎาคม 2564

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจ้างที่ปรึกษาจ้างศึกษาออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน  ผ่านระบบ Zoom (ผช.)

19 กรกฎาคม 2564

13.30 น. ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินโครงการจาริกเส้นทางแสวงบุญในมิติศาสนา  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (ผช)

20 กรกฎาคม 2564

09.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผช)

21 กรกฎาคม 2564

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7  ผ่านระบบ Zoom (หัวหน้า)

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ

22 กรกฎาคม 2564

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

23 กรกฎาคม 2564

09.00 น. สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เรื่อง FTA นำเกษตรไทย ทุลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ (ผช.)

09.30 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณจุดชมวิว ด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่ 9 อ่างเก็บน้ำบางพระ

13.00 น. ตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การใช้ชีวิตวิถีใหม่  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (ผช)

29 กรกฎาคม 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

30 กรกฎาคม 2564

13.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสำรวจและออกแบบเพื่อดำเนินโครงการเวนคืน ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

 

 

 

 วาระงานเดือนมิถุนายน 2564

 

2 มิถุนายน 2564

09.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Telecomference

9 มิถุนายน 2564

09.00 น. ประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี  ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข (หัวหน้า)

11 มิถุนายน 2564

08.30 น. ประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา (หัวหน้า)

14 มิถุนายน 2564

09.30 น. ประชุมเพื่อคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

16 มิถุนายน 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ผ่านระบบ Teleconference

17 มิถุนายน 2564

13.00 น. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการฯในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์  ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์ (หัวหน้า)

22 มิถุนายน 2564

09.30 น. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มผู้สูงวัยที่เป็นผู้ประกอบอยู่แล้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการสูงวัย  ณ ห้องประชุมอมตะ-เหมราช ชั้น 2 โรงแรมโอ๊ควูด โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา

25 มิถุนายน 2564

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมชลบุรี

27 มิถุนายน 2564

05.30 น. กิจกรรมเพื่อการกุศล งาน “เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร”  ณ บริเวณที่วิ่งรอบอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เกาะจันทร์

28 มิถุนายน 2564

09.30 น. ประชุม ก.ธ.จ. ชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

29 มิถุนายน 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

 

 

 

 

 

วาระงานเดือนพฤษภาคม 2564

                                                                                             

6 พฤษภาคม 2564

09.00 น. พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์  ณ โรงพยาบาลชลบุรี

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Teleconference

14.00 น. พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์  ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

12 พฤษภาคม 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Teleconference

14 พฤษภาคม 2564

09.30 น. ประชุมเพื่อพิจารณาความต้องการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  ผ่านระบบ Teleconference

15 พฤษภาคม 2564

17.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย  ณ ห้องประชุมชลบุรี (บัณฑิต)

16 พฤษภาคม 2564

โครงการวิ่งชมเกาะ Sichang Run Chonburi Sports City 2021  ณ อำเภอเกาะสีชัง

18 พฤษภาคม 2564

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ ห้องประชุมชลบุรี

19 พฤษภาคม 2564

13.30 น. ประชุมแนวทางการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรม วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (หัวหน้า)  

20 พฤษภาคม 2564

08.30 น. ประชุมกลุ่มย่อยประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2564  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

25 พฤษภาคม 2564

15.00 น. พิธีรับมอบธงชาติไทย กิจกรรมวิ่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

26 พฤษภาคม 2564

05.30 น. พิธีการจัดกิจกรรม วิ่งธงชาติไทย...ร่วมใจสู่ชัยชนะ  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

14.00 น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมการนำเรือเข้ามาในประเทศไทย  ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา

27 พฤษภาคม 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Teleconference

28 พฤษภาคม 2564

09.30 น. ประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ

31 พฤษภาคม 2564

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7 ผ่านระบบ Zoom

13.30 น. ประชุมชี้แจงขั้นตอนแนวทางการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตัวชี้วัดที่ 14  ผ่าน Video Conference

 

 

วาระงานเดือนเมษายน 2564

2  เมษายน  2564

08.30 น. ประชุมคลื่นความถี่เพือประโยชน์สาธารณะ หรือสำหรับภาคประชาชน ณ  ห้องแปซิฟิก  ชั้น 1  โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ตำบลแสนสุข

09.00 น. กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา  ณ โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) อ.พานทอง

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันภัยทางถนน ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมชลบุรี  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (หัวหน้า)

13.00 น. ประชุมโครงการสำรวจเวนคืน และก่อสร้างถนนฯ ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองพัทยาปี 2558 ณ อาคารตากสิน ชั้น 5 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

15.00 น. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย  ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พัทยา ชั้น G

3 – 4 เมษายน 2564

10.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ  ศิลปะอาชา)  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่เกาะล้าน และเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนแม่บท ทส. ระยะ 20 ปีฯ  ณ โรงแรมเวลคัม เวิลด์ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา

5 เมษายน 2564

09.00 น. ประชุมระดมความคิดเห็นพื้นที่จังหวัดชลบุรี โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (หัวหน้า)

6 เมษายน 2564

09.00 น. พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

7  เมษายน  2564

09.00 น. โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ  ณ ศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองตำหรุ (หัวหน้า)

13.30 น. ประชุมนโนบายพลังประชารัฐฯ  ณ ห้องพระพิพิธโภไคย  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

13.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์  กิตติโยภาส) ลงพื้นที่ขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (AIC) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อ.ศรีราชา (บัณฑิต)

8 เมษายน 2564

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ออนไลน์)

09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคมสัน  จำรูญพงษ์) ลงพื้นที่ ณิชชาฟาร์ม บริษัท นุชชา ไทยเมล่อน จำกัด ม.8 อ.บ้านบึง , โรงงานน้ำพริกป้าแว่น ม.10 อ.เกาะจันทร์ (บัณฑิต)

09.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์  กิตติโยภาส) ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนำร่อง พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่  ณ บริษัท เครือไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด ม.2 อ.หนองใหญ่

09.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี  ณ วัดหนองตำลึง อ.พานทอง (ปริญญา,บัณฑิต)

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2564   ห้องประชุมชลบุรี (ผช.)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ผ่านระบบ Teleconference

9 เมษายน 2564

08.30 น. รับฟังการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบการประชุมทางวีดิทัศน์  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช)

10.00 น. รับฟังนโยบายและข้อสั่งการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

13.30 น. ประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2564-2565  ทาง Facebook DGA Thailand หรือ Youtube DGA Thailand

19 เมษายน 2564

10.00 น. ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38  ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม

20 เมษายน 2564

13.30 น. ประชุมการจัดกิจกรรม “วิ่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ”  ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหน้า)

21 เมษายน 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Teleconference

22 เมษายน 2564

09.00 น. ประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม (หัวหน้า)

23 เมษายน 2564

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7 ครั้งที่ 4/2564  ผ่านระบบ Zoom

13.00 น. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่นายสายพิณ  พรมเปี่ยม  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ปริญญา) เลื่อน

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี (ผช.) เลื่อน

25 เมษายน 2564

09.00 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

26 เมษายน 2564

14.00 น. ประชุมคณะทำงานประสานและสนับสนุนการจัดการแข่งขัน งานกอล์ฟอาชีพสตรี ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021 จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

27 เมษายน 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนเมษายน 2564  ณ ห้องประชุมชลบุรี

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (หัวหน้า)

28 เมษายน 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Teleconference

14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชพัชรมานิต  ณ วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง

                 29 เมษายน 2564                   .

08.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

09.00 น. โครงการประชุมสร้างการรับรู้การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำและผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 7  ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา อ.บางละมุง (หัวหน้า)

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (หัวหน้า)

30 เมษายน 2564

09.00 น. ประชุมรับความคิดเห็นผลการศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองจังหวัดชลบุรี  ผ่านระบบ application Zoom

Visitors: 91,217