ชลบุรี จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลบุรี

  

ชลบุรี จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลบุรี

      วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 นายภคัรธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการจัดการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

  

       นายภัครธรณ์ เทียนไขย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จิตอาสา หมายถึง การกระทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือดัวยแรงงาน หรือสิ่งของเงินทอง การเห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญจำเป็นมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม

  

        จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมในวันนี้ เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของศูนย์อำนวยการใหญ่พระราชทาน ที่ได้สั่งการให้ดำเนินการในพื้นที่ โดยปัจจุบันนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งช่วยเหลือ คือ การขอรับการบริจาคโลหิตให้กับสถานพยาบาลในแต่ละแห่งในห้วงการขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมตามโครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง รวมไปถึงการมีส่วนรวมในการดำเนินงานราชทัณฑ์ปันสุข หรือการแก้ไขปัญหาด้านการบำบัดน้ำเสียของเรือนจำในแต่ละแห่งเป็นต้น

       สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.จิตอาสาพัฒนา เป็นกิจกรรมจิตอาสาพระราชทนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2.จิตอาสาภัยพิบัติ เป็นกิจกรรมจิตอาสาพระราชาทาน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยร่วม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว และ3. จิตอาสาเฉพาะกิจ เป็นกิจกรรมในงานพิธี หรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อความเรียบร้อยอีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 67,517