ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่านร่วมขององค์กรชุมชน

  

ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่านร่วมขององค์กรชุมชน

        วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นายประชา เตรัตน์ คณะทำงานประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่านร่วมขององค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  

        โดยมีประเด็นสาระสำคัญ ดังนี้ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่ (New Normal of Well-Being) การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป (Big Rock 11.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดตั้งสมาคมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี ความคืบหน้าการดำเนินงานของกลไกภายใต้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ การติดตามข้อเสนอและการขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงนโยบายของสภาองค์กรชุมชน การขับเคลื่อนประเด็นงานพัฒนาของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี การขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร Convergence ภายใต้โครงการตะวันออกดีจังสื่อกลางสร้างสุขเชื่อมร้อยภาคีสุขภาวะ (3D Media Hub) การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะของสภาองค์กรชุมชน ประเด็น EEC นอกจากนี้ในที่ได้ เห็นชอบ ข้อเสนอเชิงนโยบายจากที่ประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชน ปี 2564 และแผนปฏิบัติการของสภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ปี 2564 อีกด้วย

      สำหรับการประชุมในวันนี้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่6 ในการรับผิดชอบดูแล ประสานงาน และสนับสนุนให้มีการบูรณาการเกี่ยวกับระบบสุขภาพในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการมีเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเกิดคุณภาพในการทำงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและให้เกิดความสอดคล้องต่อความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน ครอบครัว และชุมชนต่อไป

ปิรญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,450