สหกรณ์ชลบุรี เปิดโลกทัศน์ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของชลบุรี

สหกรณ์ชลบุรี เปิดโลกทัศน์ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของชลบุรี

       นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี นำคณะกรรมการและผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนในจังหวัดชลบุรี กว่า 50 แห่ง เข้ารับฟังการถ่ายทอดการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ และตัวแทนสหกรณ์ มีความเข้าใจกฎกระทรวงมากขึ้น สามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวงได้ถูกต้อง

         สำหรับกฎกระทรวงฉบับนี้มีด้วยกัน 5 หมวด ประกอบด้วยการกำหนดขนาดของสหกรณ์ หมวด 2ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมและผู้จัดการ หมวด 3 การดำรงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ หมวด 4 การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ และหมวดที่ 5 การบัญชีและการรายงานข้อมูล และบทเฉพาะกาล ทั้งนี้ ได้กำหนดนิยามของสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ คณะกรรมการและกรรมการ และขนาดของสหกรณ์ แยกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ คือ สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ 5 พันล้านบาทขึ้นไป ส่วนขนาดเล็ก คือ สินทรัพย์ น้อยกว่า 5 พันล้านบาท โดยขนาดของสินทรัพย์ให้พิจารณาจากงบการเงินของสหกรณ์ ในปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว และการจะออกจากการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ เมื่อยื่นคำร้องแล้ว นายทะเบียนสหกรณ์จะเป็นผู้พิจารณา ภายใน 30 วัน

        ส่วนอำนาจหน้าที่ของกรรมการนั้นกำหนดให้ สหกรณ์ต้องมีการกำหนดนโยบาย ทิศทางเป้าหมายกลยุทธ์ในการทำงานต้องมีข้อกำหนดจริยธรรม และจัดให้มีการกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน ทั้งนี้ กฎกระทรวงยังกำหนดให้บุคคลเป็นกรรมการสหกรณ์ ได้เพียง 1 แห่ง และสหกรณ์ต้องมีกรรมการ ที่มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการด้านเศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด อย่างไรก็ตามในบทเฉพาะกาลได้กำหนดว่ากรณีที่กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ ซึ่งดำรงตำแหน่งก่อนที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระหรือกำหนดสัญญาจ้าง และให้สหกรณ์ดำเนินการให้มีกรรมการสหกรณ์ ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดภายใน 6เดือนนับแต่สหกรณ์มีกรรมการชุดใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่กฎกระทรวง ใช้บังคับ ซึ่งจังหวัดชลบุรี ก็จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ลงไป                    ให้คำแนะนำและคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลอย่างทั่วถึงต่อไป    

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 64,375