ชลบุรี จัดพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

  

  

ชลบุรี จัดพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักาษมรดกไทย) 2 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) หมู่1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

         นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

          เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักาษมรดกไทย) 2 เมษายน 2564 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลบุรี ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานโดยทาสีโต๊ะเรียนเก้าอี้นั่งเรียน ทำความสะอาดห้องน้ำ และปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานศึกษาโดยรอบบริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) หมู่1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ให้เรียบร้อยต่อไป

         สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.จิตอาสาพัฒนา เป็นกิจกรรมจิตอาสาพระราชทนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2.จิตอาสาภัยพิบัติ เป็นกิจกรรมจิตอาสาพระราชาทาน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยร่วม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว และ3. จิตอาสาเฉพาะกิจ เป็นกิจกรรมในงานพิธี หรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อความเรียบร้อยอีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 49,530