ข่าวประชาสัมพันธ์ ระหว่างเดือน

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร 038 - 279448  www.chonburipr.net

ระหว่างวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2564

**************************************************************

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 ขอเชิญประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิต

          นางสาวประภาภรณ์ อุดมวินิจศิลป์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ขาดแคลนเลือด อย่างหนักเข้าขั้นวิกฤติหมอไม่มีเลือดผ่าตัด หมอเลื่อนผ่าตัดคนไข้ทุกวัน เลือดในคลังไม่มี โรงพยาบาลไม่มีเลือดสำรอง ผู้ป่วยโรคเลือดต้องรอ ผู้ป่วยอุบัติเหตุ วิกฤติ ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี บริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน ช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ ใกล้ที่ไหน บริจาคที่นั่น ในโรงพยาบาลประจำจังหวัดพื้นที่ของตนเอง

        โดยบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง โรงพยาบาลสาขาและโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

      สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม เลือดหมดคลังทั่วประเทศ คนไทยไม่ทิ้งกัน ให้เลือดฝ่าวิกฤติCOVID19 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/3c4yHRX หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์) คลิก https://bit.ly/3o68TsG และดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 คลิก https://bit.ly/2WdB1ws อย่างไรก็ตาม ผู้บริจาคโลหิตที่ปริ๊นท์แบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิตมาจากบ้าน จะต้องปริ๊นท์แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรค COVID-19 แนบมาด้วย

         ส่วนวันเวลาเปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

คลิก https://bit.ly/341Xika โดยมีคุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต  คลิก https://bit.ly/2waeyr2 ส่วนสถานที่รับบริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/2XGCf4l

ปริญญา/ข่าว

*********************************************

ขอเชิญซื้อผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง

        นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด ได้ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลได้มีประกาศโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพ่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบต.) ประกาศให้จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และมีมาตรการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ทำให้กระทบต่อตลาดการบริโภคนมที่ต้องส่งให้กับผู้ซื้อ ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและนมกล่องยูเอชทีลดลง 40-50 % แต่โคนมทีเกษตรกรเลี้ยงยังต้องรีดนมทุกวันๆ ละ 2 เวลา (เช้า – เย็น) ตามธรรมชาติของโคนม ทำให้มีน้ำนมดิบส่งเข้ามาที่สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด อยู่ตลอดและสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด ต้องรับผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มาจำหน่ายเพื่อที่จะได้ส่งน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด ไปให้สหกรณ์โคนหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ผลิตต่อได้ ดังนั้น เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนืองและสินค้าไม่ล้นสต็อกโกดังสินค้า

      ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม และนมกล่องยูเอชที หรือหากมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมดังกล่าว แจ้งประสานมายังผู้จัดการสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด โทรศัพท์หมายเลข 081 – 8658966 ID LINE : pao.cpd หรือติดต่อได้ที่สำนักงานโคนมบ้านบึง จำกัด โทรศัพท์หมายเลข 038 – 056248 ID LINE : banbungdairy เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของเกาตรกรที่เลี้ยงโคนมต่อไป

ปริญญา/ข่าว      

********************************************

กรมการค้า กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

       นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรก ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นั้น

        เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เห็นขอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 9) อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (1) ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกัน รายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จึงออกประกาศ ดังนี้

        ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 9) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่วันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.46 บาท

       ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 9 คือ กิโลกรัมละ 0.04 บาท

ปริญญา/ข่าว

*****************************************

กรมการค้าต่างประเทศ จัดสัมมนาออนไลน์ หนุนผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ

        กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  ผู้ส่งออก ผู้ผลิต และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมมนาออนไลน์ ภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล ในหัวข้อเรื่อง “BOOST ธุรกิจ...ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” โดยตั้ง เป้าเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางการค้าไปใช้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาส ขยายธุรกิจเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน และช่วยลดต้นทุนธุรกิจ

        สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการจัดแบบออนไลน์ผ่านระบบซูม จัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้ขนทัพ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยตรง ในประเด็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า การรับรอง ถิ่นกำเนิด สินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) และให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Form D

        ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนและติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร      0 2254 6891-9 ต่อ 10 หรือโทร 08 7978 5409

ปริญญา/ข่าว

**********************************************

Visitors: 149,810