มีนาคม 2564

  

ชลบุรี อำเภอสัตหีบ สร้างรอยยิ้ม มอบสิ่งของบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ให้ประชาชน 

          นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานในพิธี มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ พร้อมทั้งมอบจักรยานให้กับนักเรียน และมอบถังขยะ ปลอดเชื้อให้รพ.สต ตามโครงการหน่วยสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี2564 ณ ศาลาประชาชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีดร.สะถิระ เผือกประพันธ์ สส.เขต 8 ชลบุรี ได้ร่วมมอบ แผ่นรองซับ จำนวน 700 แผ่น โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการตามชุมชนของตัวเอง 

  

        นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอสัตหีบ รักษาราชการแทน นายอำเภอสัตหีบ กล่าว่า ตามที่จังหวัดชลบุรีได้แจ้งขอเลื่อนการออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรีประจำปี 2564 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  จะเข้าสู่ภาวะปกติและเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในห้วงสถานกาณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้จัดทำโครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการเยียวยาผู้ใด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด19เพื่อให้อำเภอนำไปแจกจ่าย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสัตหีบต่อไป

  

        ในการนี้ อำเภอสัตหีบได้รับเกียรติจากนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาขาดจังหวัดชลบุรีมามอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มีฐานะยากจน และมอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน และมีบ้านพักห่างไกลโรงเรียนเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อสังคม 

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 77,276